Privacyverklaring Nederlandvandaag.nl

Inleiding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en producten van Centionline BV h.o.d.n. Nederlandvandaag.nl, verder “NLV”.

In deze verklaring verklaren we uit welke persoonsgegevens NLV van u verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we uw gegevens bewaren en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering en met welke partijen wij gegevens delen.

Door u verstrekte gegevens

Wanneer u een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, wanneer u zich registreert, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met NLV of anderszins gebruik maakt van de diensten van NLV, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan NLV, kan NLV aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van NLV. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

·         apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst van NLV. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertentie-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;

·         gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals uw surfgedrag, het tijdstip waarop u gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;

·         locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt. Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan u gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.

Gegevens verkregen van derden

Tot slot kan NLV persoonsgegevens van u verzamelen, vastleggen en verwerken die zij verkrijgt van derde partijen. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

·         wanneer u inlogt op een website of app van NLV via uw social media account van een derde partij, dan verkrijgt NLV uw inloggegevens van uw social media account en openbare profielinformatie;

·         gegevens voor verificatie en verrijking van de bij ons bekende gegevens, bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, geslacht en leeftijd. 

Doeleinden en grondslag gegevensverwerking

NLV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·         voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;

·         als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;

·         om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van NLV of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten.

De verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met NLV sluit wanneer u een product of dienst afneemt.

·         om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van NLV ;

·         om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang van NLV , bestaande uit het belang om met u te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten (commerciële berichten). Wanneer er nooit een betaalde klantrelatie is geweest tussen u en NLV , stuurt NLV u enkel commerciële berichten wanneer u hiervoor toestemming hebt verleend.

·         om het inloggen via social media-sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinde is toestemming. Deze toestemming verleent u door in te loggen op een van de websites of apps van NLV met uw social media-account.

·         om u online gerichte advertenties te tonen door indeling in een groepsprofiel op basis van kenmerken en gedrag;

·         om u op websites van derden specifieke advertenties van NLV te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools op Facebook en/of Google specifieke doelgroepen aan te maken, door het (versleuteld) uploaden van e-mailadressen. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gerichte advertenties getoond;

·         voor verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, probeert NLV haar producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op uw gebruik dan wel uw interesses.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geeft u door middel van het accepteren van de cookieverklaring van een website of app van NLV

·         om te voldoen aan de op NLV van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van NLV.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot NLV behoren, behoudens het navolgende.

Uitvoering van overeenkomst

Wanneer verstrekking aan een derde onderdeel is van de door u met NLV gesloten overeenkomst, zullen wij uw gegevens conform de overeenkomst aan de betreffende derde verstrekken.

Door NLV ingeschakelde partijen

Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door NLV worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van bezorg- en betaaldiensten, software en SaaS-diensten (Software as a Service), (advertentie)platforms, hostingdiensten, (direct) marketingdiensten en incassobureaus. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt in opdracht van NLV voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

Verplichte verstrekking

Het is mogelijk dat NLV op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens  te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door u geplaatste uiting op een website van NLV onrechtmatig is tegenover die derde. NLV zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

Verstrekking buiten de EU

Sommige partijen waaraan wij gegevens verstrekken zijn internationale bedrijven. In dat geval is het mogelijk dat uw gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. In beginsel zal dit uitsluitend gebeuren in landen met een passend beschermingsniveau. Indien dat niet het geval is, waarborgt NLV de bescherming van uw gegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen die de Europese Commissie voor dit doel heeft opgesteld. Deze zijn hier te vinden.

Gegevensverwerking door derden via NLV websites en apps

Via de websites en apps van NLV kunnen derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van u verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders die advertentieruimte inkopen op de websites en apps van NLV en social media partijen die bepaalde diensten aanbieden op de websites en apps van NLV (zoals de ‘deel’ knop). Daarnaast kunt u via een website of app van NLV terecht komen op de website of app van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

Telefoongesprekken klantenservice

Telefoongesprekken met de klantenservice van NLV onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Bewaartermijn

NLV verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beveiliging gegevens

NLV respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van NLV. NLV spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Uw rechten ten aanzien van uw gegevens

Hieronder vindt u welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die NLV van u verwerkt. Gebruikmaken van deze rechten kan via onze pagina rechten-van-betrokkenen.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door NLV zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kunt u tevens uw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kunt u het gebruik van uw gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

Recht op gegevensoverdracht

U kunt de gegevens die NLV met uw toestemming of in het kader van de uitvoering van uw overeenkomst met NLV geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

Klachtrecht

Indien u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt dit melden via privacy@Nederlandvandaag.nl. Via dit mailadres kunt u ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van NLV. Ook kunt u uw klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van deze Privacyverklaring

NLV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing van deze Privacyverklaring zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2018